Om

 

 

Velkommen til "Videslet"-

kun et stenkast fra "Himmerriget"

 

 

Historien kort fortalt:

 

Vi kommer opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen. For snart ti år siden flyttet vi til Danmark.

 

Jeg har hatt brevduer siden jeg var guttunge, men rundt tiden jeg var i militæret og frem til at jeg hadde

vært gift i en tre-fire år, var det pause i dueholdet.

Så en gang sist på 70 tallet tok jeg dueholdet opp igjen, skaffet meg noen avlsduer og startet med

å kappflyge ungene samme året.

Det gikk litt trått de første årene, men med noen flere gode avlsduer og mye godt avlsarbeid så kom resultatene.

 

Til å begynne med ble det noen enkeltseire, først i foreningen så i Gruppen og til sist i NBF regi.

I 1985 - 2001 løsnet det og jeg hentet hjem:

Nr. 1.- 9. Es-duer på NM listene gjennom flere år. Nr. 1 i Flygerklassen på landsutstillingen, Nr. 2 til NM Sprint 1995. Årets hun NBF 1987, Årets sprinter NBF 1988, Langdistansemesterskap gr 5 1992, Årets han NBF 1992, Nasjonalvinner fra Kolding 6oo km 1993, Ungemesterskap gr 5 1999, Kortdistansemesterskap gr 5 1999, Sprintmesterskap gr 5 1999, Sportsmester Gr 5 1999, Gruppemesterskap gr 5 1999 og nr 2 til Gruppemesterskapet gr 5 2000, Mellomdistansemester NBF 2000, Nr 3 til Langdistansemesterskapet NBF 2000, Sportsmester gr 5 2000, Årets han Gr 5 2001, pluss andre resultater både i NBF, Gr 5 og 6 og i Askøy BF.

Så skjer det katastrofale for duesporten i Bergensområdet; bestanden av hauk og falk stiger fort og brutalt.

Vi duefolk måtte sitte å se på angrep etter angrep på duene, der rovfuglene forsynte seg av de beste kappflygerne vi hadde. Nå var det å ha brevdueflyging som hobby umulig. Det var ikke noe moro lenger å kappfly med duer og å sitte hjemme å vente på kappflygere som sjelden eller aldri kom hjem.

I 2004 var tanken på å flytte til Danmark for å få drive med duer på en normal måte festet seg, og vi startet letingen etter en plass vi begge kunne være tilfreds med.

Vi fant oss en super plass, god plass til duer og andre hobbyer.

Plassen heter ”Videslet”, og er beliggende rett sør av ”Himmerriget”, kunne det lyde bedre?

Så nå er vi her på snart 10. året (nov 2015) og dueholdet er kommet skikkelig på plass, resultatene er begynt å vise seg

----------------------------

 

The short story:

 

Originally we come from Askøy near Bergen, Norway. Nearly ten years ago we moved to Denmark.

Since I was a young boy I have had racing pigeons, but about the time I was in the military and until

I had been married for three or four years, I had a break from racing pigeons.

Late in the 70`s I started raising pigeons again. I got hold of some breeding pigeons and startet

to race the youngsters the same year.

The first few years passed without major results. But then I acquired some better breeding pigeons and with

a lot of good breeding work, the results where noticeable.

At first it was just individual victories in 985 - 2001 was my years;

for several years I had Nr. 1-9 Acepigeons on the Norwegian lists, I had the Winner of flight class National exhibition, Nr.2. to the Norwegian Championship Sprint 1995, Hen of the year NBF 1987, Sprinter of the year NBF 1988,

Regional Long- distance Championship 1992, Cock of the year NBF 1992,

National winner from Kolding, Denmark 600 km 1993, Regional Youngsters Championship 1999,

Regional Short distance Champion 1999, Regional Sport Championship 1999, Regional Sprinter Champion 1999,

Regional Championship 1999 and nr 2 to the Regional Championship 2000, Medium distance Championship NBF 2000, Nr 3 to the Long Distance Championship NBF 2000, Regional Sport Championship 2000,

Regional Cock of the Year 2001 and many other results in the local club, Region and in the Norwegian Pigeon Assosiation.

After 2001 something fatal happend for the pigeon fanciers in Western Norway. The population

of hawks and falcons was rising fast. A brutal existence for the pigeon fanciers. All we could do was to watch

our pigeons being chased and killed time after time. Having carrier pigeons as a hobby now was

become impossible. It was no longer fun to sit at home, waiting for our best pigeons, pigeons that never came home.

In 2004 the thought of moving to Denmark to fly my racing pigeons "the normal way" stuck, and we started to look for the perfect place. About 1 ½ year later we found it; plenty of space for us and the pigeonsand other hobbies. There even was a large space for family and friends from home to visit.

The place we found was; "Videslet" (in English something like “Known Easily”) , located south of "Himmerriget" (in English:”Heaven”), could it be better????

Now we have been living here for almost 10 year (Nov 2015), the pigeon madness is still going strong and the results are starting to show up :D

 

Her på siden kan du lese om oss på Videslet, våre duer, avlslinjer, nye og gamle duer

On this side you can read about us on Videslet, our pigeons, breeding ............

Duehold på Videslet

Avls linjen.

 

Opp gjennom årene har vi hjemme i Norge bygget opp en egen duestamme, med en kjerne bestående av duer fra Van Riel/Delbar og Van der Weghe.

Fra Kjell Synnevåg, Askøy BF, fikk vi to unger som gikk rett på avlslaget. Nor-80- 9051 utviklet seg til å bli litt av en kjempe. Til sist så måtte vi klippeav ringen fordi foten ble så tjukk at den sansynligvis ville mistet den, om ikke det var blitt gjort. 9051 ble parret opp med en hun Nor-84-0050, en liten fin hun fra NBF`s avlslag, som det året lå på Askøy.

Disse to ble foreldre til Nor-86-6054 en flott han og en meget god flyger med mange gode plasseringer. Han ble parret med Nor-86-6075, sin egen helsøster. Hun var Årets hun i NBF 1988 og var en meget god flygerhun.

 

De to søsknene får så bla Nor-87-6331, en han som senere viser seg å være en av våre beste avlshanner og inn fra høyre kommer en hun fra Steinar Luthentun, Nor-88-4449, en super flyger som ble Årets Hun 1989 for Steinar. På stamtavlene til de nåværende duer av denne linjen, finner du alle disse duene liggende bak.

 

Ut av disse to duene kommer så Nor-90-6413 en fantastisk flyger som i 1992 blir Årets Han i NBF og i 1993 følger han opp og blir Nasjonalvinner på Kolding 600 km i 1993. I tillegg får jeg også broren Nor-96-4911. Dette er en av avlshannene i denne familien vi tar med oss da vi flyttet til Danmark.

 

I Danmark blir 4911 parret opp med 026-05-1219 en Georges Bolle hun fra Åge Møller Jensen, Frederikshavn. sammen får disse to bla en due 026-08-0804,"The Champ", som i 2012 blir Nr. 1 Es-due i Sektion 53 og DdB. Kvalitet fornekter seg ikke.

 

Etter dette har også barn av 804 prestert på flygninger her i Danmark. Bla. sektionsplasseringer som nr 2 Essen (nr 7 i hele Danmark av vel 3500 duer)-8 Giesen-14 Göttingen-17 Essen.

Og nå har også barnebarn av 804 prestert på årets ungeflyginger.

Det blir spennende å følge både barn og barnebarn av 804 på flygingene i årene fremover

 

Å lage din egen stamme det er kun snakk om å parre de beste mot de beste du har tilgjengelig på slaget.

Breeding Line

Over the years, we in Norway built up its own duestamme, with a core consisting of pigeons from Van Riel / Delbar and Van der Weghe.

From Kjell Synnevåg, Askøy BF, we got two yongsters, who went straight to the breeding loft. Nor-80- 9051 grew up to be a giant pigeon. As the years went by, we had to cut of his foot ring, because the foot was so thick that he probably would lost it, if that ring had stayed on.

9051 was mated with a little nice hen Nor-84-0050, from NBF`s breedingloft,, which that year was located on Askøy.

 

These two pigeons became the parents of Nor-86-6054, a great cock and a very good racer with many good prices. He was mated with Nor-86-6075, his full sister. She became the hen of the year in NBF 1988. She was a very good racer.

 

The two siblings became parents to Nor-87-6331, a cock who later turns out to be one of our best breeding cocks and from steinat Luthentun we got a hen Nor-87-4449, a super racer, who was hen of the Year in NBF 1989 for Steinar. In the pedigreeof my present pigeons of this strain you can still find these numbers

 

From these two pigeons, came Nor-90-6413, a fantastic racer, who in 1992 was cock of the year in NBF and in 1993 he follows up and became National winner 1993, from Kolding, 600 km. In addition, a brother Nor-96-4911. This is one of the cocks in this family, that move to Denmark with us.

 

In Denmark 4911 mates with 026-05-1219, "Bolla". A George Bolle hen from Aage Møller Jensen, Frederikshavn. Together these two became parents to 026-08-0804 "The Champ", which in 2012 became no. 1 Ace-pigeon in Sektion 53 and DDB. Quality is never wrong.

 

After 804`s success, he also became a breedingcock. And in 2015-2016 children of 804 is performing on races here in Denmark.

They have been No. 2 Essen (No. 7 in Denmark of well 3500 pigeons) -8 Giesen-14 Gottingen-17 Essen.

And now grandchildren of 804 is performing at this year's youngsters races.

It will be interesting to follow, both children and grandchildren of 804, on races in 2017.

 

To make your own strain it is just a matter of breeding the best against the best, available on your loft.

 

 

026-08-0804

"The Champ"

 

086-13-0828

"Tora`s Champ"

 

086-13-0246

"Thorarin Champ"

 

NOR-87-6331 NOR-80-9051

 

NOR-86-6054

 

086-15-1239

"Night Champ"

 

Fortsettelsen og nye duer.

De første danske duene kom på avlsslaget i 2006. Vi har allerede nevnt 026-05-1219 "Bolla" som vi fikk fra Åge Møller Jensen, Frederikshavn. Hun ble mor til 026-08-0804 "The Champ", men det var hennes eneste avkom som presterte noe ut over det å fly; og nødvendigvis ikke hjem. Så "The Champs"prestasjoner skylder vi kun på farsstammen som vi vet med sikkerhet kan prestere.

 

I 2007 fikk vi tre nye avlstilskudd fra Åge. 026-07-0613, 026-07-0615 og 026-07-0616. De ble prøvet ut og det viste seg ganske så snart at den beste avlshun var 615, "Frk Fineke" Hun ble bla mor til 026-08-0816 "Der Wilder", seksjonsvinner fra Altona 440 km, i 2009.

Faren er en Jef de Wilder han, BEL-06-6227931 "Jeffer", sønn av "Slab", en due jeg vant på lotteri på en busstur til Belgia i Melgaard regi. Han er en flott blå han, med en supergod kropp og han legger ut gode flygere.

 

I 2006 startet Anne sammen med Kåre Christiansen som fotograferte duer mens hun redigerte dem til å bli fine skrytebilder for flere i 026 "Fladstrand".

I 2007 lager hun en del bilder for Peter Pedersen, 086 "Bangsbo" og som takk for arbeidet fikk hun en flott grislet hun 086-07-0679 "Petra" og Kåre fikk helbroren. Etter kort tid tok Anne også over fotograferingen, da Kåre følte at han ikke hadde tid til fotograferingen om han skulle fly duer.

På høsten 2007 hadde vi et arrangement i 026 "Fladstrand" og der var det også en auksjon av en del duer. Det gikk langsomt med budgivingen, så Anne litt pussa, viftet med den eneste 100 kr seddelen hun hadde på seg, på hver eneste due og budene kom igang. Det pussige var at auksjonarius sansynligvis syntes litt synd på henne som startet hele budgivingen, så da siste due skulle i ilden; var han meget hurtig ute og sa 1.-2.-3. gang solgt.

Og dermed var Anne eier av sin andre brevdue. Duen kom fra Michael T. Larsen, 227 "Koldinghus" og var 227-07-0749 og navnet?? Selvfølgelig; "Hundrelappen". Moren er en blanding av Morris/de Wilder og faren er Morris/Flor Engels, samme foreldre som fostret "352" 1. Es-due i Sektion 32 i 2002 med et forsprang på 2500 poeng til nr 2.

 

Annes to nyerhvervelser ble parret, men ungene var bare middels flygere og ingen utmerket seg noe særlig. De to duene hennes ble så parret opp med andre duer, men heller ikke der var det napp. Men da vi brukte noen av ungene til "Petra" og "Hundrelappen" til å avle på, begynte det å skje noe, for barnebarn av dette paret de fløy så det suste. Datteren 026-08-0890 er mor til 026-09-0933 "Perita" 6. Ess-due 2011 på mellomdistanse og 4. Ess-due 2012 på langdistanse. og 086-13-0232 "Peregrin Fight" fikk 16 gode sektionsplasseringer på 2 år.

Datteren 026-08-0900 "Pee Wee" er mor til 026-09-0965 "Pee A", som ble Seksjons- OG Regionsvinner fra Altona i 2011.

I 2010 parrer vi "Hundrelappen" med datteren "Pee Wee", dette resulterer i datteren 026-10-0220 "Julie P". Hun var en flott flyger med en rekke gode resultater og ble 2. Ess-due 2014 på Langdistanse. Den siste datteren 026-08-0880 "Pernille" fikk tre sønner. Først kullbrødrene

026-12-0360 "Peanut" som har flydd meget godt i mange år og 026-12-0361 "Pink Panda" som asluttet flygekarrieren i 2017 med å bli Sektions- og regionsvinner fra Münster, (nr 4 i sektionen i 2016), nr 1 Essdue Langdidtanse hanner i Sektion 53 og regionen og på grunn av to år med gode flygninger ble han også 2. OL-due og siste sønnen 086-14-0360 "Super King" er en due som alltid flyr inn på førstesiden på resultatlistene på de slippene han deltar på.

Og pt er der flere av barnebarna etter "Petra" og "Hundrelappen" som har utmerket seg på flygninger.

 

086-07-0679 "Petra"

 

026-08-0890 "Pepita"

 

026-08-0900 "Pee Wee"

 

227-07-0749 "Hundrelappen"

 

026-08-0880 "Pernille"

 

026-09-0933 "Perita"

Nr 6 Essdue Mellomdistanse

Sektion 53 og DdB 2011

Nr 4 essdue Langdistanse

Sektion 53 og DdB 2012

 

026-09-0965 "Pee A"

Sektions- og Regionsvinner Altona 2011

 

026-12-0361 "Pink Panda"

Sektions- og regionsvinner Münster 2017

Nr 1 Essdue Langdistanse Sektion 53. Region og DdB 2017

Nr 2 OL-due Langdistanse 2017

Historien fortsetter litt lenger nedenfor............

Continuation and new pigeons.

 

 

 

The first Danish pigeons came to the breeding loft in 2006. The first one was 026-05-1219 "Bolla" that we got from Aage Møller Jensen, Frederikshavn. She was the mother of 026-08-0804 "The Champ," but he was the only one of her offspring who proceeded something other then to fly; and not necessarily to their home. So "The Champs" achievements we owe to his father's strain.

 

In 2007, three new ladies came from Åge. 026-07-0613, 026-07-0615 and 026-07-0616. They where tested out and it turned out quite soon that the best breeder was 615, "Ms. Fineke" She was the mother of 026-08-0816 "Der Wilder", section winner from Altona 440 km in 2009.

His father is a Jef de Wilder cock, BEL 06-6227931 "Jeffer", a son of "Slab" This is the pigeon I won in the lottery on a bus trip to Belgium with Melgaard. He is a great blue cock, with a super body and he embarks good racers.

 

In 2006, Anne, together with Kaare Christiansen, who photographed pigeons while she edited them to be fine praised pictures for members in 026 "Fladstrand".

In 2007 she makes a few pictures for Peter Pedersen, 086 "Bangsbo" and as thanks for the work she received a great grisle hen 086-07-0679 "Petra" and Kåre got the full brother. After a short time Anne took over the photography, because Kåre felt that he had no time for photo shoots, if he should race pigeons.

In autumn 2007 we had an event in 026 "Fladstrand" and there was also an auction of some pigeons. It went slowly with the bids, so Anne, a little tipsy, waving the single Dkk 100 bill she had, at every pigeon who was placed at the auction table, and the bids came running from every corner of the room. The funniest was that the auctioneer probably felt a little sorry for her She who started the bidding got no pigeon though she did it for fun. Then the last pigeon came on the table; the auctiioneer was very quick out and said 1st-2nd-3rd. - SOLD!.

And leaving Anne owner of her second racing pigeon. The pigeon came from Michael T. Larsen, 227 "Koldinghus" and it was a cock;

227-07-0749 and the name ?? Of course; "Hundrelappen" (Hundred kroner bill). His mother is a blend of Morris / de Wilder and his father's Morris / Flor Engels, the same parents who fostered "352" 1. Ace-pigeon in Sektion 32, 2002 with a lead of 2,500 points to pigeon nr. 2.

 

Annes two pigeons was mated, but the young ones were just medium good racers, and none excellent. They were then paired up with other pigeons, but nothing special happend. But when we used some of the children after "Petra" and "Hundrelappen" to breed on, something happened. Their daughter 026-08-0890 "Pepita", mother of 026-09-0933 "Perita"who is 6th Ace pigeon medium distance 2011 and 4th Ace pigeon long distance 2012 on and 086-13-0232 "Peregrin Fight" who achieved 16 good sektion placements in 2 years. The grandson of this couple they flew just great.

Their other daughter 026-08-0900 "Pee Wee" is the mother of 026-09-0965 "Pee A", who was The section- AND Region winner from Altona, 440 km in 2011.

In 2010 "Hundred Lappen" was mated with his daughter "Pee Wee", resulting a daughter 026-10-0220 "Julie P". She was a great racer with a number of good results and she was 2nd Ace-pigeon 2014 Long Distance.

Their third daugther was 026-08-0880 "Pernille" and she became mother of three very good racers. 086-14-0360 "Super King", 026-12-0360 "Peanut" and 026-12-0361 "Pink Panda" he became Sektion- and Regional winner from Münster, no 1 Ace-cock Longdistance both in Sektion and Regional, nr 2 OL-pigeon Longdistance 2017

Several grandchildren after "Petra" and "Hundrelappen" exelled themselves on races.

Nytt blod med formodentlig fart til kortere distanser.

 

I 2014 får vi et nytt tilskudd fra Kurt & Finn Nielsen, 189 "Vendsyssel" To brødre som i en årrekke har bort i mot har vunnet det meste på innlandsflyvningene.

Kurt og Finns har de med flid bygget opp en egen stamme av duer, der duer fra Romain Legiest ligger som en solid grunnmur og så har de bygget videre pådette.

Vi fikk en flott han, men vi fikk ikke stamtavle før vi sendte ham et bilde av duen. Bildet av 189-14-0642 ble tatt og sendt og stamtavlen kom fort. Duen skulle ha navn må vite og selvfølgelig måtte det bli "Kurfinn". Han har allerede noen lovende unger nå i 2016 årgangen, hans første, og vi gleder oss å prøve dem i 2017.

 

New Blood with presumably speed for short distances.

 

In 2014 we got some new blood from Kurt & Finn Nielsen, 189 "Vendsyssel" Two brothers who for years have won almost everything on domestic flights.

Kurt and Finn have diligently built up their own strain of pigeons, where pigeons from Romain Legiest provide a solid foundation and Kurt & Finn have continued to build on that foundation.

We got a great cock, but we did not get a pedigree, before we sent Kurt & Finn a picture of the pigeon. The image of 189-14-0642 were sent and the pedigree came instantly.

642 should have a name and of course it had to be "Kurfinn". He already has some promising youngsters in 2016 vintage, his first, and we can not wait to try them out in the 2017 season.

Bidrag fra Ålborg

 

Vi fikk i 2007 opp tre duer fra Dion Esmann i Ålborg, to hanner og en hun. Alle tre var rene Flor Engelsduer. Det viste seg etter en tid at med den ene hannen 074-07-0783 "Esmann" var det helklaff. Han avlet gode flygere. Men nå er jo herremannen begynt å dra litt på årene, så nå i 2016 søkte vi Dion om et nytt bidrag av samme stammen. Og det fikk vi, to flotte hanner som det skal bli spennende å avle på og forhåpentligvis få se like gode resultater på disse to som vi har hatt på den fra 2007.

 

Contributions from Aalborg

 

In 2007 we got three pigeons from Dion Esmann in Aalborg, two cocks and one hen. All three were pure Flor Engel pigeons. A few years later we found out that the one male 074-07-0783 "Esmann" was a home run; he bred good racers. But now this gentleman has become a bit older so to say, and then we asked Dion for a new contribution of the same strain. And after a bit thinking we got two beautiful cocks. It will be exciting to breed and hopefully get to see the same excellent results of these two, that we've had from the one we got in 2007.

Gevinst og galskap.

 

I desember 2015 dro vi som vanlig på julefrokost til Brevduehuset Hjørring, og som vanlig så var der Amerikansk lotteri der. Anne tok noen få lodder og vant sjokolade, vin og en fin hun fra Georges Carteus. Men da hun fikk se faren til gevinsten, så var det ikke snakk om noe annet enn at den skulle hun bare ha, her var det kjærlighet ved første blikk. Duen den var fin den, det var ikke det, men vi skulle ikke ha flere avlsduer på det tidspunktet. Da jeg påpekte det, fikk jeg til svar; "Jeg har penger til den selv jeg" Så dermed kom det to avlsduer hjem den dagen, helt utenom beregningen, men duer med en meget fin stamtavle og noen av de siste duene levert fra slaget til George Carteus før han døde.

Gain and madness.

 

In December 2015 we went to Brevduehuset Hjørring as usual, and as usual there was American lottery there. Anne took a few leathers and won chocolate, wine and a nice young hen from Georges Carteus. But when she saw the father of her winning, there was no question about it, she had to have him, love was at first glance. He was a wery nice cock. I thought we had enough pigeons at the loft and said so. The answer; "I've got money myself, thank you very much" So that day we brought home two new breeders. Completely out of the calculation, but two pigeons with a very nice pedigree and some of the last pigeons delivered from George Carteus's loft before he died.

Vår største satsing siden vi flyttet til Danmark.

 

I 2015 kom en forsending med gaveduer fra Echard Schröder, Lübeck, en eldre venn av oss, med utrolig mange kontakter i dueverdenen. Det var duer beregnet på en del av hans venner i Danmark og Norge, men mottakerne takket av forskjellige grunner nei til gaveduene. Dermed så stoppet de her hos oss. Vi likte umiddelbart duetypene, selv om det var litt tidlig dag å si noe mer. Vi avlet forsiktig på dem sent på høsten 2015, siden de var litt unge og kansje ikke helt voksen nok for avl. Men resultatene så lovende ut, så vi fant ut at vi ville bygge opp en ny stamme utelukkende på disse duene. Duene har utviklet seg godt og kan nå skilte med noen flotte kropper, kraftfulle vinger og silkemyk fjærprakt. Vi tok kontakt med Eckhard og spurte om det var mulig å få kjøpt noen duer av samme stamme som de vi hadde fått oppover året før, og joda det kunne vi få. Så høsten 2016 reiste vi til Tyskland. Her bor nemlig Eckhard Schröder og hans samboer Waldtraut. Vi ble som vanlig godt mottatt og det ble en meget hyggelig dag i Lübeck. I 2017 tok vi igjen turen til Lübeck og fikk et søskenpar av den samme stammen. Duene vi fikk som gaveduer og de vi har kjøpt hos Eckhard ,

har sitt utspring i duer som Eckhard har fått direkte fra Günther og Marcel Verkammens, Vremde, Belgia.

 

Our biggest commitment since we moved to Denmark.

 

In 2015 came a shipment with gift pigeons from Echard Schröder, an elderly friend of ours, with an incredible number of contacts in the international pigeon world.. These pigeons were intended for some of his friends in Denmark and Norway, but the recipients thanked, for various reasons, no to the gift pigeons. So they stopped here with us. We immediately liked the look of them, although it was a little early day to say something more. We bred carefully on them in late autumn 2015, since they were a little young and maybe not quite mature enough for breeding. But the results looked promising, so we found out that we would build a new strain solely on these pigeons. The pigeons have developed well and now boasts some great bodies, powerful wings and silky plumage. We made contact with Eckhard and asked if it was possible to buy some pigeons of the same breed as the ones we had got the previous year, and yes we could buy some. So in autumn 2016, we traveled to Germany. Here lives Eckhard Schröder and his partner Waldtraut. We were as usual very welcome and we had a very nice day with them. In 2017 we returned to Lübeck to collect 2 siblings of the same strain.

The pigeons we got as a gift pigeons and the ones we bought from Eckhard, are all original Günther and Marcel Verkammen, Vremde, Belgia.